Klachten regeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.


Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.


Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.


Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan
nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn
klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke
geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument
stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze
geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden
aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het
Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).


Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
    voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook
    indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: DM Retail Exploitatie, handelend onder naam Ventilii.nl
Postadres: Wateringweg 1-B28 / 2031 EK Haarlem
Telefoonnummer: 06-29007543
E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 90530276
Btw-identificatienummer: NL865349538B01

Ventilii logo NL

DM Retail BV, handelend onder naam Ventilii.nl
Wateringweg 1-B28
2031 EK Haarlem
Nederland


Telefoonnummer: +31 (0) 6 29007543
Email: [email protected]

KvK: 90530276
Btw no: NL865349538B01